Juridischeraadgeving.nl

 

Specialisaties
Omgevingsrecht
Het omgevingsrecht is zeer omvangrijk. Naast een groot deel van het milieurecht valt daar bijvoorbeeld ook het bouwrecht en het ruimtelijke ordeningsrecht onder.

De wetgeving is de afgelopen jaren flink op de schop gegaan. De Wabo is slechts een tussenstation naar een verdere integratie van de omgevingswetgeving in het kader van Eenvoudig beter. Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel voor de Omgevingswet. Nu wordt gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving. In opdracht van het Ministerie van Bzk lever ik daar een bijdrage aan.

Industriële veiligheid
De wetgeving op het gebied van industriële veiligheid is divers en complex. Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is bijvoorbeeld gebaseerd op drie wetten en er zijn drie inspectiediensten betrokken bij het toezicht en de handhaving.
De afgelopen jaren heb ik diverse opdrachten uitgevoerd in de sfeer van de industriële veiligheid, zoals het adviseren over handhavingskwesties, het opstellen van handhavingsbeschikkingen, opstellen van handhavingsbeleid en het verzorgen van het onderdeel toezicht en handhaving van de leergang Specialist industriële veiligheid aan de Brandweeracademie. Tevens heb ik de onderdelen Seveso II en III en het Brzo 1999 en Brzo 2015 van commentaar voorzien in de editie Openbare Orde en Veiligheid van Kluwer. In opdracht van het Ministerie van Bzk werk ik aan de regels over externe veiligheid in het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Handhaving
Toezicht en handhaving staan de laatste jaren weer volop in de belangstelling van de media en de politiek. Het incident bij Chemie-pack en de affaire bi Odfjell zijn daar debet aan. Belangrijk is echter ook het arrest inzake CMI geweest, waarmee de gemeente Rotterdam en de DCMR door de rechter aansprakelijk zijn gehouden voor schade als gevolg van tekortschietende handhaving.
Gedurende mijn loopbaan heb ik veel werkzaamheden verricht die aan handhaving van wet- en regelgeving zijn gerelateerd.