Juridischeraadgeving.nl

 

Specialisaties
Omgevingsrecht
Het omgevingsrecht is zeer omvangrijk. Naast een groot deel van het milieurecht valt daar bijvoorbeeld ook het bouwrecht, het ruimtelijke ordeningsrecht en het natuurbeschermingsrecht onder.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van BZK heb ik meegewerkt aan het opstellen van de uitvoeringsregelgeving, o.a. de regels over externe veiligheid en bodem in het Besluit activiteiten leefomgeving en de aanvraagvereisten in de Omgevingsregeling. Voor Rijkswaterstaat heb ik een bijdrage geleverd aan het uitwerken van een staalkaart met voorbeeldregels over bodembeheer die gemeenten kunnen gebruiken voor hun eigen omgevingsplan. En de gemeente Oegstgeest heb ik bijgestaan met het implementeren van de Omgevingswet door onder andere het omzetten van verordeningen in het omgevingsplan en het aanpassen van werkprocessen.
Voor gemeenten kan ik zorgdragen voor het opstellen van regels voor het omgevingsplan, waaronder het omzetten van de gemeentelijke verordeningen naar het omgevingsplan. 


Industriële veiligheid
De wetgeving op het gebied van industriële veiligheid is divers en complex. Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is bijvoorbeeld gebaseerd op drie wetten en er zijn drie inspectiediensten betrokken bij het toezicht en de handhaving.
De afgelopen jaren heb ik diverse opdrachten uitgevoerd in de sfeer van de industriële veiligheid, zoals het adviseren over handhavingskwesties, het opstellen van handhavingsbeschikkingen, opstellen van handhavingsbeleid en het verzorgen van het onderdeel toezicht en handhaving van de leergang Specialist industriële veiligheid aan de Brandweeracademie. Tevens heb ik de onderdelen Seveso II en III en het Brzo 1999 en Brzo 2015 van commentaar voorzien in de editie Openbare Orde en Veiligheid van Kluwer. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van BZK heb ik de regels over externe veiligheid, waaronder het Brzo 2015, omgezet in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Handhaving
Toezicht en handhaving staan de laatste jaren weer volop in de belangstelling van de media en de politiek. Het incident bij Chemie-pack en de affaire bi Odfjell zijn daar debet aan. Belangrijk is echter ook het arrest inzake CMI geweest, waarmee de gemeente Rotterdam en de DCMR door de rechter aansprakelijk zijn gehouden voor schade als gevolg van tekortschietende handhaving.
Gedurende mijn loopbaan heb ik veel werkzaamheden verricht die aan handhaving van wet- en regelgeving zijn gerelateerd.